Textual description of firstImageUrl

De deal met Gympie; ik help jou en jij mij! -The deal with Gumpie; I help you and you help me!

vrijdag 14 mei 2021

Met verbazing zagen wij, Gumpie en ik, hoeveel mensen op 1 dag deze blog hadden bekeken. Niet alleen in Nederland maar op vele plekken op de wereld. Bijna 100 op 1 dag! Dat heeft Gumpie aan het denken gezet en vervolgens met mij een gesprek hier over. 

'Nu de belangstelling voor je reisverhaal toe neemt, moet je blog veel beter worden. Ik ga je daarbij coachen en adviseren!' 'Mij coachen?'
'Ja, ik ga er structuur in maken, zodat de lezers een spannend, humorische en duidelijk verhaal krijgen. 

En niet te vergeten.... 'Wie is Volkert Waalkens!'
'Daar moet ik over nadenken!' 'Niet denken... ja zeggen!'
'Ok, je mag me helpen'.
Gumpie blij en voegt er gelijk aan toe; 'En jij gaat ook mijn blog gelijk bijwerken'.
'Met wat?'
'Jullie, - jij, je vrouw en de hond Tobey- gaan regelmatig met de fiets. Ik wil graag mee op een veilige wijze en wat ik allemaal ernaar, wil ik dat delen op mijn blog'.
Daar zijn we het eens over geworden.

'We gaan elke week een aantal pagina's bekijken en eventueel op mijn advies corrigeren of nieuwe illustraties aan toevoegen'.

Gompie bekijkt de pagina 1.
'Deze vind ik goed, duidelijk een stokroos getekend. Vertel mij nu waarom je een bij getekend hebt als begin van je verhaal?'

'Op een dag zag ik een bij een stukje van de stokroos bijten en vloog er mee weg'.
Hier begint het verhaal...


Oude versie: 
Konijn vertelt dat de metselbij stukjes blad in een oud leeg slakkenhuis gebruikt. ‘Het slakkenhuisje wordt afgesloten met een propje waarin fijn gekauwd blad en steentjes zijn verwerkt.   

Na het sluiten wordt het slakkenhuis in een bepaalde positie gedraaid en bedekt met dennennaalden, stukjes gras, etc. Het slakkenhuis heeft een wereldse geschiedenis'. Dat gelooft Sneezy niet. 'Vraag maar aan de uil die weet alles!' "Hoe kom ik daar?' 'Straks komt mijn neef Repper en die wil je er wel naar toe brengen'.

Gompie: 
"De illustratie met de vos en het verhaal moet weg, konijn en haas Repper groter, dan vertellen hoe de slak met hem kan kan.. tussen zijn oren.
Dat was een goed advies, volgende week weer 2 pagina's.

Voor we afscheid van elkaar wilden nemen had Gumpie nog een vraag. 'Ik zag op jouw kamer op de mac een steenarend... ik was niet bang. 

En toen deze 'sportfoto', dat kan toch niet waar zijn?' 

'Volgende week zal ik hier over meer vertellen!'

'Kan niet wachten!!!'

'He.. Volkert.... kijk eens op mijn blog, daar staat een film van ons. 
Even hierop klikken....

English version
We, Gumpie and I, were amazed to see how many people had viewed this blog in 1 day. Not only in the Netherlands, but in many places in the world. Almost 100 in 1 day! That got Gumpie thinking and then a conversation with me about this.
'Now that interest in your travel story is growing, your blog needs to get much better. I will coach and advise you on this! ' "Coach me?" 'Yes, I am going to structure it so that the readers get an exciting, humorous and clear story.
And not to forget .... 'Who is Volkert Waalkens!'
"I have to think about that!" "Don't think ... say yes!"
"Okay, you can help me."
Gumpie happy and adds right away; 'And you will also update my blog right away'.
'With what?'  “You (you, your wife, and the dog Tobey) cycle regularly. I would like to participate in a safe manner and I want to share what I do on my blog '.
We have agreed on that.

'We are going to look at a number of pages every week and possibly correct on my advice or add new illustrations'.
Gumpie looks at page 1. 'I like this one, clearly marked a hollyhock. Now tell me why you drew a bee to start your story?'
"One day I saw a bee biting a piece of the hollyhock and flew away with it."
This is where the story begins ...
Old version:
Rabbit says that the mason bee uses pieces of leaves in an old empty snail shell. "The snail shell is closed with a plug containing finely chewed leaves and stones.
After closing, the cochlea is turned into a certain position and covered with pine needles, pieces of grass, etc. The cochlea has a secular history . Sneezy doesn't believe that. "Just ask the owl who knows everything!" "How do I get there?' "My cousin Repper is coming soon and you want to bring him there."
Gompie:
"The illustration with the fox and the story has to go, rabbit and hare Repper bigger, then tell how the snail can get along with him ... between his ears.
That was good advice, 2 more pages next week.

Before we wanted to say goodbye, Gumpie had one more question. 'I saw a golden eagle at your room on the mac ... I was not afraid.
And then this' sports photo', that can't be true, can it?'
"I'll tell you more about this next week!"

'I can't wait!!!'

'He..Volkert, look at my blog and see the animation between us.
Just click on this link;  https://gumpiesavonturen.blogspot.com

Till next weekend

Geen opmerkingen