Textual description of firstImageUrl

Apostel Paulus krijgt bezoek. - St. Paul get a visitor

zaterdag 16 november 2019
Toeristen keken vreemd op toen er een pelikaan aan het badderen was. Hij vond dat geen bezwaar, want in Artis was hij gewend geraakt aan de vele bezoekers bij de vijver. Hij genoot van zo’n verfrissend bad.
Naarmate het bezoekersaantal steeds groter werd en ook de beveiliging kwam kijken, werd het tijd om Sneezy op te halen. Bij Paulus vroeg Mr.P. de weg naar het Prespameer, maar ook hij wist het niet. Advies; vraag het de Zwitserse Garde.

Met enige moed vloog de pelikaan naar de groene deur van de Sint-Pietersbasiliek. De Zwitserse Garde die daar stond, keek met verbazing toen er plotseling een pelikaan voor hem stond. Nog voor Mr.P iets gezegd had, sprak de Garde, in het Italiaans, dat er geen pelikanen in de basiliek mochten komen. Die begreep wat de pelikaan wilde. Hij tekende een schets hoe je het Vaticaan moest verlaten. En zo verliet Mr.P. het Vaticaan, op weg naar de Middellandse Zee.
Word vervolgd.

English version 
Tourists looked up strangely when a pelican was bathing. He found that no objection, because in Artis he had become used to the many visitors at the pond. He enjoyed such a refreshing bath.
As the number of visitors increased and the security came to the fore, it was time to pick up Sneezy. With St. Paul Mr.P. the road to Lake Prespa, but he didn't know it either. Advice; ask the Swiss Guard.
The pelican flew with some courage to the green door of St. Peter's Basilica. The Swiss Guard standing there looked in surprise when suddenly a pelican stood before him. Even before Mr.P had said something, the Guard spoke, in Italian, that no pelicans were allowed in the basilica.
He understood what the pelican wanted. He drew a sketch how to leave the Vatican. And so Mr.P. left. the Vatican, heading for the Mediterranean.
Become continued.

Geen opmerkingen