Textual description of firstImageUrl

Horror gondels in Venetië - horror gondola’s in Venice

zaterdag 12 oktober 2019
Sneezy vindt het maar niets in Venetië, zeker die gondels.
Ik vind het een ’enge, sombere en schommelende boot!’De aalscholver was verbaasd over zijn opmerkingen. ‘Waarom ’eng?’‘Aan de punt van de boot zit een gevaarlijke bijl en alles zwart geschilderd. Het is een horror-boot’.De aalscholver zwom naar Sneezy. 
‘Begrijp ergens wel die opmerking, als ’leek’ denk je dat al gauw’.Mr.P. verstond het niet helemaal goed. ‘Zei je ’lijk?’ De aalscholver begreep die opmerking niet. ‘Ik zal jullie iets meer vertellen over deze gondels.De ’bijl’ in de boeg, zoals Sneezy deze vernoemde. Het is een legende, de dubbele S-kromming symboliseert het Grand Canal, het bovenste deel is de doge’s hoed en de lunette is de Rialtobrug. 
Volgens de populaire traditie vertegenwoordigen de zes voortanden de districten waarin de stad Venetië is verdeeld: - San Marco, San Polo, Santa Croce, Castello, Dorsoduro, Cannaregio - terwijl de achterste het Giudecca-eiland zou zijn. De drie friezen, de kleine stukjes tussen 7 kamtanden, vertegen-woordigen de drie eilanden van Venetië: Murano, Burano en Torcello. Volgens sommige geleerden symboliseren ze de nagels van de Kruisiging van Jezus omdat Venetië sinds het vroege ochtendgloren aan de Madonna was gewijd. 
En tot slot Sneezy, waarom de Venetiaanse gondels in het zwart zijn geschilderd. De achtergrond hiervan is een zware pestepidemie die de stad in 1562 trof. De dode lichamen werden per gondelvervoerd. De destijds kleurrijke gondels zijn toen bij wijze van eerbetoon zwart geschilderd. Daarna werd dit zelfs bij wet bepaald.
‘Laten we gauw deze plek verlaten.... ik mis groene kleuren!’
Word vervolgd

English version 
Sneezy doesn't like Venice, especially those gondolas.
I think it is a "scary, gloomy and fluctuating boat!" The cormorant was surprised at his comments. "Why" scary? "" At the tip of the boat is a dangerous ax and everything painted black. It is a horror boat. The cormorant swam to Sneezy.
"Understand that comment somewhere, as a" layman "you think that soon." Mr.P. did not quite understand it. "Did you say corpse?" The cormorant did not understand that comment. "I will tell you something more about these gondolas. The" ax "in the bow, as Sneezy called it. It is a legend, the double S-curve symbolizes the Grand Canal, the upper part is the doge's hat and the lunette is the Rialto Bridge.
According to popular tradition, the six front teeth represent the districts in which the city of Venice is divided: - San Marco, San Polo, Santa Croce, Castello, Dorsoduro, Cannaregio - while the rear one is said to be the Giudecca island. The three friezes, the small pieces between 7 comb teeth, represent the three islands of Venice: Murano, Burano and Torcello. According to some scholars, they symbolize the nails of the Crucifixion of Jesus because Venice had been dedicated to the Madonna since dawn.
And finally Sneezy, why the Venetian gondolas are painted in black. The background to this is a serious plague epidemic that struck the city in 1562. The dead bodies were transported by gondola. The then colorful gondolas were painted black as a tribute. After that this was even determined by law.
"Let's leave this place soon .... I miss green colors!“
To be continued

Geen opmerkingen