Textual description of firstImageUrl

Ridders tegen slakken - The knights against the snails

zaterdag 6 juli 2019

Na het verhaal van de beeltenis 'pelikaan met de 3 jongen', vraagt Sneezy of er ook een ‘beroemde’ slakkenbeeld op deze abdij bevindt?’ ‘Helaas niet, de slak komt er in het katholieke geloof er heel slecht vanaf. Want zo staat er in de bijbel; Psalm 58.9Smeltende slakken in de woestijn. Laten zij vergaan als een smeltende slak'. En in; Psalm 58.9job 3:16 ‘Als een slak die kruipend oplost in het slijm als een misgeboorte die nooit de zon ziet’.
Na die vreselijke woorden voor Sneezy, komt Waselius met iets anders; De ridders tegen de slakken.
Uit de gedigitaliseerde mediëval boeken van de British Library heb ik verschillende afbeelding zeer nauwkeurig nagetekend.
De gevechtsscène die een ridder afschildert tegen een slak, komt verrassend vaak voor in Engelse manuscripten uit de 13de en 14de eeuw. Op allerlei vormen is de slak getekend. Soms is de ridder dapper, soms niet. Vaak is de slakmonsterlijk, soms klein. Dan weer is de slak helemaal over de pagina, soms vlak onder de voet van de ridder. Meestal wordt de ridder zo getekend dat hij bang, verbluft of geschrokken is door zijn vijand.
Over de juiste betekenis zijn 'deskundigen' zeer verdeeld, ik vond ze bijzonder komisch en heb ze meegenomen in mijn reisverhaal.
Hier kun je zien dat het slakkenhuis een inspiratie-bron is voor gekke onderwerpen. Ik moet nog een klein stukje schrijven én een heel klein tekeningetje bijmaken.
Word vervolgd

Lees meer over deze 'drolleries'. Klik op deze link naar ; Kwinkslagen!


English version
After the story of the image 'pelican with the 3 young ones', Sneezy asks whether there is also a 'famous' snail statue on this abbey? Unfortunately not, what the Bible says; Psalm 58.9'Melting snails in the desert. Let them perish like a melting snail'. And in; 'Psalm 58.9'job 3:16 'Like a snail that crawls in the mucus and dissolves like a birth that never sees the sun'.
After those terrible words for Sneezy, Waselius comes up with something else; 'The knights against the snails'.
From the digitized media report books of the British Library I have accurately copied various images.
The combat scene depicting a knight against a snail is surprisingly common in English manuscripts from the 13th and 14th centuries.The snail is drawn on all kinds of shapes. Sometimes the knight is brave, sometimes not. 
The snail is often monstrous, sometimes small.Then again the snail is all over the page, sometimes just below the knight's foot. Usually the knight is drawn so that he is frightened, stunned or shocked by his enemy.
'Experts' are very divided about the correct meaning, I found them extremely comical and have included them in my travel story.
Here you can see that the cochlea is a source of inspiration for crazy topics. I still have to write a small piece and make a very small drawing.
To be continued

Geen opmerkingen