Textual description of firstImageUrl

De snavelbeschermer van de *Snitznurk* - the beak protector of the '*Snitznurk'*

zaterdag 20 juli 2019
Na het bekijken van de afbeelding van de Ridders tegen de Slakken, komt Hoptarius eindelijk met het originele Vogelboek. Voorzichtig legt hij het neer...
'Dit is het boek waarin werd beschreven hoe de vogels aan hun kleuren zijn gekomen'. Daar lag een oud en beschadigd boek voor hun. Eindelijk komen onze vrienden te weten, wie dat gedaan hebben. Hoptarius geeft het boek aan Waselius, die opent voorzichtig het boek.... Met spanning werd er gekeken, nadat hij de bladzijde had omgeslagen... een vleugel met rare tekens.
Het is geen geheimschrift maar een hele vreemde taal. Aan de hand van bijschriften, duidelijke afbeeldingen is de taal geheel ontcijfert. De monnikken hebben het helemaal vertaald.
Op de rechterpagina zien we de standaard met ‘snavelbeschermers’, met het originele woord er nog onder. Deze worden gebruikt om hun snavel te beschermen als de vogel een kleur krijgt. Het zijn Beschermhoesjes, van klein tot groot en ook verschillend van vorm. Sneezy moet lachen om de snavelbeschermer van de Snitznurk.
Kenmerkend is de grote bobbel op zijn snavel. Hiermee kon hij een zwaar snurkend geluid voortbrengen. Het was een zeer gewaardeerde vogel, maar helaas uitgestorven. 
Je kunt die vogel vergelijken met Klaas Vaak, of het Zandmannetje. Sneezy dacht aan de uitspraak van Picasso: 
‘Everything you can imagine is real’.
Maar nog steeds weten Mr.P.&Sneezy niet wie de vogels hebben beschilderd!
Word vervolg (over 2 weken)

English version
After viewing the image of the Knights against the Snails, Hoptarius finally comes with the original Bird Book. He carefully puts it down ... "This is the book describing how the birds got their colors". An old and damaged book lay before them. Our friends finally find out 'who' did it. Hoptarius gives the book to Waselius, who carefully opens the book .... Tensically, people looked after he turned the page ... a wing with strange characters.
It is not a secret code but a very foreign language. The language is completely deciphered on the basis of captions and clear images. The monks have translated it completely.
On the right-hand page we see the standard with "beak protectors", with the original word still under it. These are used to protect their beak when the bird gets a color. They are protective covers, from small to large and also have different shapes. Sneezy laughs at the beak protector of the 'Snitznurk'.
Characteristic is the large bulge on its beak. With this he could produce a heavy snoring sound. It was a very appreciated bird, but unfortunately extinct.
You can compare that bird with Klaas Vaak or the Sandman. Sneezy thought of Picasso's statement:
"Everything you can imagine is real."
But still Mr. P. & Sneezy don't know who painted the birds!
Continue (in 2 weeks)

Geen opmerkingen