Textual description of firstImageUrl

De vis-haai is geschilderd en binnenkort meer over nieuw soort paddestoelen - The fish shark has been painted and more about new types of mushrooms soon

zaterdag 27 april 2024

English version below the Dutch

 Gumpie heeft de oplossing gevonden

'Het heeft even moeite gekost, maar het is me gelukt.... een driehoek gemaakt. Ga je nog een puzzel voor me maken?' 'Ja, maar dat zal nog even duren eerst nog een paar vis ideeen uitwerken. 

Zoals een haaienvin uit het water met een bootje op zijn staart. Een bijzondere vis die naar een vishaak kijkt. Daar zit die worm aan en die laat ik je hierbij zien'.


Verven met acryl zilververf van Talens

'Ondertussen heb jij de illustratie en de vis-haai afgemaakt'. Tevreden?' 'Bijna Gumpie, de vin en de lippen van de vis wil ik nog voorzien van vernis. Dat glimmen geeft een extra effect aan de vis'. Om de vis glimmend te maken heb ik zilver acryl verf van Talens gebruikt. 


Bij de vinnen en staart een beetje blauw toegevoegd. Precies wat ik wilde!'

'Vorige blog was je bezig met een gevaarlijke vissershaak. Wat ga je daarmee doen?' Die wil ik gebruiken bij een volgende vis tablet. 


Maar ik zoveel andere ideeën, waar ik komende dagen mee bezig houden. Ik maak zeker nog een compositie met een vis en een bijpassende illustratie'.


Uiteindelijk tekening Vis-haai

Nieuw soort paddestoelen ontdekt

Gumpie kijkt me aan; 'wat bedoel je ' andere ideeën?'

'Een jaar geleden het verhaal van Steampunky en de toeterbloemen afgerond. Op mijn blog bij 'Magische tuin' zie je de aantekeningen van de tuinwachter Mushy. Daar staan 2 bijzondere paddestoelen met een beschrijving erbij. Die wil ik aanvullen met een speciale familie. 

Als het zover is mag jij er naam voor bedenken! Om je gerust te stellen maak ik komende dagen weer een vis tablet.

Gumpie, je moet even geduld hebben'.

Word vervolgd


English version

'It took some effort, but I succeeded.... made a triangle. Are you going to do another puzzle for me?' 'Yes, but that will take some time before working out a few fishing ideas.

Like a shark fin out of the water with a boat on its tail. A special fish looking at a fishing hook.  There's that worm on it and I'll show it to you here.


Paint with acrylic silver paint from Talens

"In the meantime, you have finished the illustration and the fish-shark." Satisfied?' 'Almost Gumpie, I still want to varnish the fin and lips of the fish. That shiny gives an extra effect to the fish. To make the fish shiny I used silver acrylic paint from Talens.

Added a little blue to the fins and tail. Just what I wanted!'

Last blog you were working on a dangerous fishing hook. What are you going to do with that?' I want to use that for the next fish tablet. But I have so many other ideas that I will be working on in the coming days.  I will definitely make another composition with a fish and a matching illustration.'

New type of mushrooms discovered

Gumpie looks at me; 'what do you mean 'other ideas?'

'A year ago I completed the story of Steampunky and the horn flowers. On my blog at 'Magic Garden' you can see the notes of the gardener Mushy. There are 2 special mushrooms with a description. I want to supplement that with a special family. When the time comes, you can think of a name for it! To reassure you, I will make another fish tablet in the coming days.

Gumpie, you have to be patient."

Geen opmerkingen