Textual description of firstImageUrl

2022.. Ontdekking van de oorvleugelvogel - 2022.. Discovery of the earwingbird

zondag 9 januari 2022

 Strand van Schoorl, Nederland - Beach of Schoorl - The Netherlands      
 

'Zo, eindelijk weer verder met het verhaal van Steampunky in de Magische Tuin.

Wanneer Streampunky door de deur is, ziet hij in een totaal andere wereld.
Gelijk gefascineerd naar de grote plant recht voor hem. Zoiets moois en groots had hij nog nooit gezien. De eikelknotter verwelkomde Steampunky in de Magische Tuin. 'Kom verder en blijf bij mij in de buurt'. Samen liepen ze naar de grote bloem. 


'Dit is een 'Smelly Ochedil'. Je hebt geluk dat je hem in bloei ziet, want dat gebeurt slechts 2x per jaar.
Steampunky keek om zich heen en zag nog meer bijzondere planten. 'Waren al die planten hier in deze tuin', vroeg Steampunky. 'Nee, ik zal je vertellen hoe die hier zijn gekomen.
Wij, de eikelknotters, woonden in een gebied met planten die we allemaal wel kenden. Met één uitzondering; de 'Smelly Ochedil', met zijn verrukkelijke geur. Heel, maar dan ook heel lang geleden, vloog er een vreemde vogel, geregeld boven deze bloem. Aan zijn uiterlijk kon je zien dat hij hier niet thuis hoorde'.

Oorvleugel vogel

'Wat voor vogel was het, een papegaai?', vroeg Steampunky. 'Nee, het is een oorvleugelvogel'. Bij het woord oorvleugelvogel moest Gumpie heel hard lachen.
'Hou op, die bestaan helemaal niet!' 'Gumpie, bestonden, want ze zijn helaas uitgestorven'. 
'Mijn voorouders hebben een schets gemaakt en aan de hand van de verhalen, heb ik de vogel een kleur gegeven'.
'Oorvleugels? Dus die vleugels zitten aan zijn oren vast?' 'Hier op deze tekening zie je duidelijk waar de vleugels zitten.... aan de oren'. 'Wat wilde die vogel'.

Zaad van de Smelly Orchodill bloem

'Het zaad van de bloem 'Smelly Ochedil'. 'En dat heeft hij gekregen?' 'Steampunky, dat verliep heel anders, maar dat hoor je volgende week'. 'Waarom een weekje wachten, jij kent het verhaal toch!' 
'Gumpie, je hebt gelijk, maar ik moet de bijpassende tekening nog maken. 

Tot volgende week!'

English version.
'So, finally on with the story of Steampunky. In the Magic Garden.
When Streampunky is through the door, he sees into a totally different world.
Immediately fascinated by the large plant right in front of him. He had never seen anything so beautiful and grand. The acornknotter welcomed Steampunky to the Magic Garden. "Come on and stay near me." Together they walked to the big flower. 'This is a 'Smelly Ochedil'. You are lucky to see it in bloom, because that only happens twice a year.
Steampunky looked around and saw even more unusual plants. "Were all those plants here in this garden?"Steampunky asked. 'No, I'll tell you how they got here.
We, the acornknotters, lived in an area with plants that we were all familiar with. With one exception; the 'Smelly Ochedil', with its delightful fragrance.
A very, very long time ago, a strange bird flew regularly above this flower. You could tell by his appearance that he didn't belong here.'
"What kind of bird was it, a parrot?"Steampunky asked. "No, it's an ear-wing bird." Gumpie laughed really hard at the word 'ear-wing bird'.
'Stop, they don't exist at all!' 'Gumpie, existed, because they are unfortunately extinct'.
'My ancestors made a sketch and based on the stories, I gave the bird a color'.
'Ear wings? So those wings are attached to his ears?' 'Here in this drawing you can clearly see where the wings are... on the ears'. "What did that bird want?"
'The seed of the flower 'Smelly Ochedil'. "And that's what he got?"'Steampunky, that went very differently, but you'll hear about that next week'.
"Why waiting a week, you know the story anyway!" “Gumpie, you're right, but I've yet to make the matching drawing. 
Until next week!'

Geen opmerkingen