Textual description of firstImageUrl

De eikenbijter en de vlinderuil -

zaterdag 4 september 2021

Gumpie lacht; 'Zo, dit is nu Eikelbijter. Ik snap nu het eerste deel van hun naam LongNose. Heeft die boswezens allemaal lange neuzen?'

'Ja, allemaal en ik zal je met een paar kennis maken, zoals de Woodsnacker, de LovelyNose en natuurlijk de Slurper met zijn vriend de Bloemslurf. Hieronder 2 pagina's van mijn verhaal met een korte samenvatting'.

De moswachter vertelt over de Eikelbijter
'Hier woon ik, bij deze eikenboom'. Steampunky ziet een groepje paddestoelen met daarachter een verscholen holletje. Behendig springt hij er op. 'Kom verder, dan zal ik je alles vertellen over mijn vrienden de LongNose Woodsnuffers. Dit is mijn lievelingsboom, 'de eik'.
De eik is de belangrijkste boom onder de bomen, dat was al duizenden jaren geleden. Het werd geassocieerd met de weergoden, vooral de goden van bliksem en donder. Dat leidde vaak naar oorlog. Onze voorouders riepen de dondergod van de eik aan om met de kracht van de bliksem hun vijanden te vernietigen. Het is ook het symbool voor bescherming, duurzaamheid, standvastigheid, moed en kracht. Tijdens de middeleeuwen werd er onder een Eikenboom recht gesproken. Vervolgens wees hij naar een staf die aan de boom hing. Met deze staf bevestig ik de gemaakte afspraken.
Die neem ik mee, als we een bijeenkomst hebben'. 'Is dat jouw taak hier in het bos?'

Taken van de Moswachter
'Oh nee, er is hier veel werk voor mij, dat begint al in mei tot eind augustus. Het vangen van de groenuil'. Hij pakt een netje dat tussen de paddestoelen zat. 'Met dit speciale netje probeer ik uiltjes te vangen'. Dan schiet Steampunky in de lach... 'met een vlindernetje een uil vangen! Dat lukt je nooit!' 
De moswachter gniffelt van binnen. 'Hij pakt het netje, klimt snel in de boom, zwaaiend met het vlindernetje in zijn hand.

Niet lang daarna komt hij terug. 'Ik heb er één gevangen'. Als hij beneden bij Steampunky is, laat hij zijn vangst zien. 'Je zou een uil vangen en dit is een vlinder'. 'Dan heb jij nog nooit een gevlekte groenuil gezien'. 'Waarom moet jij die vlinders hier vangen'. 'Mijn vriend de Eikelbijter heeft een enorme hekel aan die vlinders. Hij moet er niet aan denken dat de boom overwoekerd wordt door honderden harige rupsen. Daar krijgt ontzettend veel jeuk van. Ik breng de vlinders naar een andere plek'.

Gumpie bekijkt nog eens goed naar de Eikelbijter. 'Ik vind het een knappe LongNose, alleen jammer van dat wratje op zijn neus'.

'Oh, daar kan ik op jouw blog iets bijzonders over vertellen. Klik op onderstaande link en dan begrijp je dat ik een katapult nodig heb!'


English version
Gumpie laughs; 'So, this is now Acorn Biter. I now understand the first part of their name LongNose. Do all those forest creatures have long noses?'
'Yes, everyone and I'll introduce you to a few, such as the Woodsnacker, the LovelyNose and of course the Slurper with his friend the flower trunk. Below are 2 pages of my story with a short summary'.

The moss watcher tells about the Acorn Biter
'Here I live, by this oak tree'. Steampunky sees a group of mushrooms with a hidden hole behind it. He jumps on it deftly. “Come on and I'll tell you all about my friends the LongNose Woodsnuffers. This is my favorite tree, 'the oak'.
The oak is the most important tree among the trees, it was thousands of years ago. It was associated with the weather gods, especially the gods of lightning and thunder. That often led to war. Our ancestors invoked the thunder god of the oak tree to destroy their enemies with the power of lightning. It is also the symbol for protection, durability, fortitude, courage and strength. During the Middle Ages, justice was held under an Oak tree. Then he pointed to a staff hanging from the tree. I confirm the agreements made with this staff.
I'll take it with me when we have a meeting." "Is that your job here in the woods?"

Task of the Mos Wachter
'Oh no, there is a lot of work for me here, starting in May until the end of August. Catching the Green Owl'. He takes a net that was between the mushrooms. 'I try to catch owls with this special net'. Then Steampunky laughs... 'catch an owl with a butterfly net! You'll never do that!'
The moss keeper chuckles inside. 'He takes the net, climbs quickly into the tree, waving the butterfly net in his hand.
Not long after, he returns. "I caught one." When he's downstairs with Steampunky, he'll show his catch. "You would catch an owl and this is a butterfly." "Then you have never seen a spotted green owl." "Why do you have to catch those butterflies here?" 'My friend the Eikelbijter really hates those butterflies. He can't bear to think of the tree being overgrown by hundreds of hairy caterpillars. That makes it very itchy. I'll take the butterflies to another place'.

Gumpie takes another good look at the Acorn Biter. 'I think it's a handsome LongNose, just a shame about that wart on his nose'.

'Oh, I can tell you something special about that on your blog. Click on the link below and you will understand that I need a catapult!'

Geen opmerkingen