Textual description of firstImageUrl

De aarde is plat en niet rond - The earth is flat and not round

zaterdag 7 augustus 2021

Komende blogs worden uitgebreider, met meer informatie. Gumpie wil weten wat mijn inspiratiebron is geweest voor het verhaal. Daarom zet ik onderaan het verhaal de link naar de blog van Gumpie. 

Hier vertelt ik wat mijn inspiratie is geweest voor het onderwerp.

Waar waren we gebleven voor de zomerstop.

'Pufmuis vertelt dat hij een ballonvaart gaat maken. Waarom eigenlijk?'

'Mijn neef heeft eens gevlogen in een lucifersdoosje. (Zie vorige blog) Hij zag de meeuwen vliegen en wilde dat ook zo graag. Toen hij hoog in de lucht was, zag hij dat de horizon geen rechte lijn was. De vogels hebben hem vertelt dat de aarde een hele grote bol was!
Dat kon Pufmuis niet geloven, hij wil het met eigen ogen zien. Daarom gaat hij met een ballon de lucht in. Punky vertelt dat het waar is; de aarde is een grote bol.
Pufmuis pakt een stuk papier en tekent een wereldbol. Hij legt uit dat het onmogelijk is dat de aarde een bol is, hij is plat.

'Zal het je uitleggen'. 'Als het hier regent, dan zou al het water van boven naar beneden vallen. Bij een platte aarde gebeurd het niet.
Pufmuis omschrijft een 'platte aarde.
Als Punky ook nog vertelt dat de aarde rond draait, schiet hij in de lach. 'Dan kan geen levend wezen hier nog leven. Bomen, planten die zitten wel vast, maar dieren vallen er vanaf. Dan hang ik straks als hij gaat draaien aan een boom om er niet af te vallen!'

'Dat is wel mogelijk, dat komt door de zwaartekracht'.
Pufmuis kijkt met pretoogjes naar Punky. 'En wat is zwaartekracht?'
Tja, daar heeft Punky geen antwoord op, hij weet het zelf ook niet. 
'Ik ga met mijn ballon omhoog, en dan zal ik met eigen ogen zien dat de aarde 'plat' is.
'Waarom heb je dit onderwerp gekozen en wat was jouw inspiratiebron?
Op deze blog wil ik het alleen hebben over het verhaal van Steampunky.

We gaan naar jouw blog waar ik mijn fantasie├źn en inspiratie zal toelichtenKlik op onderstaande link en lees verder. Tot zo.

English version
Upcoming blogs will be more extensive, with more information. Gumpie wants to know what my inspiration was for the story. That's why I put the link to Gumpie's blog at the bottom of the story. Here I tell what my inspiration has been for the subject.

Where are we for the summer break.

Gumpie, 'Pufmouse says he's going on a balloon ride. Why actually?'
“His cousin once flew in a matchbox. (See previous blog) He saw the seagulls flying and wanted so badly. When he was high in the sky, he saw that the horizon was not a straight line. The birds told him that the earth was a very large sphere!
Puffmuis couldn't believe that, he wants to see it with his own eyes. That's why he takes to the air with a balloon. Punky says it's true; the earth is a big sphere.
Puffmouse takes a piece of paper and draws a globe. He explains that it is impossible for the earth to be a sphere, it is flat.
'Will explain to you; if it rains here, all the water would fall from the top down. It doesn't happen on a flat Earth.
Puffmouse describes a 'flat earth.
When Punky also mentions that the earth revolves, he laughs. 'Then no living being can live here. Trees, plants that are stuck, but animals fall off. Then I'll hang from a tree when it starts to turn so as not to fall off!'
'That is possible, it is due to gravity'.
Puffmouse looks at Punky with happy eyes. “And what is gravity?"
Well, Punky doesn't have an answer to that, he doesn't know either.
'I will go up with my balloon, and then I will see with my own eyes that the earth is 'flat'.

Why did you choose this topic and what was your source of inspiration.
On this blog I only want to talk about the story of Steampunky

We go to your blog where my fantasies came from.
Click on the link below and read on. See you soon.
Geen opmerkingen