Textual description of firstImageUrl

Zebravink met zebrastrepen! - a zebra Finch with zebra stripes?

zaterdag 17 augustus 2019
Onze vink vloog met zijn schetsen naar de eekhoorn die hem verder zou helpen. Bij het zien van het schetsvelletje keek hij nog eens goed naar de vink. Verschrikt riep hij; 'Oh nee, oh nee, dat ga ik niet doen! Je lijkt wel een 'boef! Een petje en een ijzeren bal aan je pootje, dan kun niet meer ontsnappen'. De vink begreep de ophef van de eekhoorn niet.
Gelukkig werd er na goed overleg een compromis gesloten. Sneezy denkt dat het een verzonnen verhaal is. Dan haalt Waselius het originele boek waarin alles gedocumenteerd is'. 'Hier zien jullie het resultaat hoe de zebravink uiteindelijk is geschilderd. Ook is de hele geschiedenis beschreven hoe alles tot stand is gekomen'.

Sneezy kijkt nog eens met belangstelling naar het boekje met de afbeeldingen. 'Volgens mij staan er fouten in!'
Jij zegt dat het een zebravink is en ik zie als kopje dat de eerste letter op een Z lijkt. Helaas hebben de eekhoorns het onder het tapje V geschreven'.
'De eekhoorns hebben het goed gedaan, het valt onder het kopje Vinken. Want er zijn ook appelvinken en goudvinken'.
En dan moet Sneezy heel hard lachen; 'De appelvink met een appel op zijn borst geschilderd en een glimmende gouden vink. Zoals de woorden van Picasso denken; 'Alles wat je kunt bedenken is echt’.
Word vervolgd

English version 
Our finch flew with his sketches to the squirrel, who would help him further. When he saw the sketch sheet, he took another good look at the finch. He shouted in terror; 'Oh no, oh no, I'm not going to do that! You look like a "crook!" A cap and an iron ball on your leg will prevent you from escaping '. The finch did not understand the fuss of the squirrel.
Fortunately, a compromise was reached after good consultation. Sneezy thinks it's a made-up story. Then Waselius gets the original book in which everything is documented '. 'Here you can see the result of how the zebra finch was ultimately painted. History has also described how everything came about '.

Sneezy looks again with interest at the booklet with the images. "I think there are mistakes!"
You say it is a zebra finch and I see that the first letter looks like a Z. Unfortunately the squirrels have written it under the tap V.
"The squirrels have done well, it falls under the heading Vinken. Because there are also apple finches and bullfinches'.
And then Sneezy has to laugh very loudly; "The apple finch painted with an apple on his chest and a shiny golden finch. As Picasso's words think;"All you can imagine is real".
To be continued

Geen opmerkingen