Textual description of firstImageUrl
zaterdag 3 augustus 2019
Mr.P.&Sneezy hebben in het handboek de snavelbeschermers gezien. Dan zien ze welke hulpmiddelen, verstoffen en technieken zijn gebruikt. Het belangrijkste hulpmiddel is de 'vleugelplank'. Hierop ligt de vogel op zijn rug of buik om makkelijk te worden geverfd. Daaronder een afbeelding met veermotieven. In dit geval een bruine basiskleur met verschillende motieven.

Bij het zien van de volgende afbeelding wordt Sneezy héél enthousiast. 'Het zijn de eekhoorns die de vogels hebben beschilderd'. Hij ziet een eekhoorn met veermotieven. Waselius lacht; 'klopt, het waren de eekhoorns'. Vogels konden een kleuren, motieven kiezen, die ze voor de rest van leven zouden dragen. Waselius vertelt dat bij elk vogelsoort een uiterst nauwkeurige beschrijving is gemaakt. De kleuren, veermotieven, een soort dagboek en hoe dit tot stand is gekomen. 
Omdat er zoveel mogelijkheden zijn qua kleuren en motieven hebben de eekhoorns een soort modellenboek gemaakt. Hier laat eekhoorn Lyvara een kleurcombinatie van bruin en blauw zien, met motieven. 
Zo weten we onder andere wat er met de zebravink is gebeurd. Nog voor de eekhoorn meer wilde laten zien, zei de witte vink; 'ik weet wat ik wil.... stop maar met modellen'.
Hij was aanwezig toen de chimpansees de zebra's kleur en motieven aanbrachten. Dát wilde hij ook, zwart en strepen als een echte zebra! En zo maakte de vink een schets, zoals hij zou moeten. Ondanks de afkeuring van Lyvara, gingen ze naar een andere eekhoorn die dit zou uitvoeren.
Hoe dat afloopt over 2 weken!
Word vervolgd

English version
Mr.P.&Sneezy have seen the beak protectors in the manual. Then they see which tools, substances and techniques are used. The most important tool is the 'wing board'. The bird is lying on its back or stomach on this for easy painting. Below that an image with feather motifs. In this case a brown base color with different motifs.

Seeing the following image, Sneezy is very enthusiastic. "It is the squirrels that painted the birds"He sees a squirrel with feather motifs. Waselius laughs; "That's right, it was the squirrels." Birds could choose colors, motifs that they would wear for the rest of their lives. Waselius says that an extremely accurate description has been made for each species of bird. The colors, feather motifs, a kind of diary and how this came about.
Because there are so many options in terms of colors and motifs, the squirrels have made a kind of model book. Here, squirrel Lyvara shows a color combination of brown and blue, with motifs.

For example, we know what happened to the zebra finch. Even before the squirrel wanted to show more, the white finch said; "I know what I want .... stop models."
He was present when the chimpanzees applied the zebras color and motifs. He wanted that too, black and stripes like a real zebra! And so the finch made a sketch, as he should. Despite Lyvara's disapproval, they went to another squirrel who would perform this.
How that ends in 2 weeks!
To be continued*

Geen opmerkingen