Textual description of firstImageUrl

Het boek van vos.. met een kerstwens voor 2023 - The book of fox.. with a Christmas wish for 2023

woensdag 7 december 2022

Zo Gumpie, dit is van het jaar de laatste blog, we houden een 'rustpauze'. In januari 2023 gaan we gelijk verder met Mus&Muis. Het laatste gedeelte van de Kubus vallei'. Ik zie Gumpie kijken naar de kerstkaart van 2023.

'Hè, weer een Vos’. 'Ja, toch dit jaar een vervolg van vos. De reden voor mij was, dat de kerstkaart van 2022 met vos ontzettend vaak is bekeken. Daarnaast heeft mijn vrouw een fantastische tekst erbij geschreven. 

Gumpie, ik kan je geruststellen, voor 2024 gaan we iets anders bedenken. Maar zo ver is het nog lang niet'.
'Wat zijn je plannen voor 2023?' 'Heel veel, Steampunky, en het 1e deel van Mr.P&Sneezy zijn afgerond. We gaan van Mus&Muis het verhaal van de Kubusvallei afmaken, is al 3/4 gereed. En dan het 2e deel van de Pelikaan en de slak (Mr.P&Sneezy) ook dat verhaal is 3/4 gereed'.
'Maar als dat gereed is, wat dan?' 'Gumpie, dat is een lastige vraag. Een uitgever vinden voor een boek met heel veel gekleurde illustraties is lastig.
Ik twijfel om er e-books van te maken, of blijven zoeken naar een uitgever. Uit statistieken van mijn blog, komen de bezoekers veel uit Amerika. Dan zou ik alles moeten vertalen naar het Engels. Een beste klus. Wie weet zijn er lezers van mijn blog die een idee hebben. Maar komende maanden kan ik nog dagelijks tekenen, teksten schrijven en opmaken in boekvorm, met InDesign'.
'Gumpie! Wij wensen iedereen een gezond en ook een gelukkig 2023

English version 
'So Gumpie, this is the last blog of the year, we're taking a 'rest break'. In January 2023 we will continue with Mus&Muis. The last part of the Cube valley'. I see Gumpie looking at the 2023 Christmas card.
"Hey, another Fox." 'Yes, this year a continuation of vos. The reason for me was that the Christmas card of 2022 with fox has been viewed a lot. In addition, my wife has written a fantastic text.
Gumpie, I can reassure you, for 2024 we're going to think of something else. But it's not that far yet."
"What are your plans for 2023?" 'Very much, Steampunky, and the 1st part of Mr.P&Sneezy have been completed. We are going to finish the story of the Cube Valley from Mus&Muis, is already 3/4 ready. And then the 2nd part of the Pelican and the snail (Mr.P&Sneezy) also that story is 3/4 done'.
"But when that's done, what then?" "Gummy, that's a tough question. Finding a publisher for a book with lots of colored illustrations is difficult.
I'm hesitant to turn it into e-books, or keep looking for a publisher. From statistics of my blog, the visitors come a lot from America. Then I would have to translate everything into English. A best job. Who knows, maybe readers of my blog have an idea. But in the coming months I will still be able to draw, write texts and lay out in book form every day, with InDesign.
'Gummy! We wish everyone a healthy and also a happy 2023

Translation of the christmas card

There are so many stories and images
 like snowflakes on a winter night...
 But what is true?

 Do like fox, stand like a tree, become one with the forest,
 invisible as the wind.
 Listen, weigh and weigh. Demarcate your territory where necessary.
 Know the history. Understand the present…

 As fox adapts to its environment,
 this way we can adapt to a changing world.
 With respect for all life forms.

 We are the creators, use your magic!
 Everything stems from the same source...

 A light Christmas.
 An enchantingly beautiful 2023.Geen opmerkingen